Rekrutacja – 2017/2018

Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych

WYNIKI SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

INFORMACJE NA TEMAT KLAS VII – PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W LUBONIU

Klasy VII proponowane na rok szkolny 2017/18

7 a, b- klasy dwujęzyczne ( 6 godzin języka angielskiego w tygodniu, 2 godziny j. niemieckiego, co najmniej dwa przedmioty częściowo w j.angielskim, pierwszeństwo w wyjazdach do Londynu i w wymianach).

7c – klasa matematyczna, 6 godzin matematyki w tygodniu. Przeznaczona dla uczniów, którzy są zainteresowani matematyką. O przyjęciu będzie decydowała ocena z matematyki na świadectwie klasy VI.

Pozostałe klasy VII   mają tygodniowy rozkład godzin zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Terminarz i zasady rekrutacji do klas VII do klas dwujęzycznych w SP nr 3 w Luboniu

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej Termin
 złożenie deklaracji przystąpienia do testu  predyspozycji językowych  uczniów z gminy Luboń) ( sekretariaty szkół, do których obecnie uczęszczają uczniowie)  do 15.03.2017,
złożenie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych  uczniów spoza  gminy Luboń ( sekretariat Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi) do 21.03.2017
test predyspozycji językowych 31.03.2017 godz.14.00 w Gimnazjum nr 1

3.04.2017 godz. 14.00 – termin rezerwowy

( z uwagi na konkurs polonistyczny dla szkół podstawowych, tylko po telefonicznym uzgodnieniu z dyrekcją gimnazjum)

ogłoszenie zakodowanych  wyników sprawdzianu predyspozycji językowych na stronie http://gimnazjumnr1lubon.pl/ do 5.04.2017
złożenie świadectwa ukończenia klasy VI w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Luboniu do 28.06.2017
ogłoszenie listy przyjętych do klas dwujęzycznych na stronie szkoły do 3.07.2017

 

–  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

Zasady przyjmowania uczniów do klas dwujęzycznych.

 

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe art. 139.1  do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1) otrzymał promocję do klasy VII;

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

 

  1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; 3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

 

W związku z tym komisja rekrutacyjna przeliczy na punkty wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, ocenę z j.polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz uzyskanie świadectwa promocyjnego do klasy VII z wyróżnieniem.

Przeliczenie odbywa się w następujący sposób:

kryterium maksymalna liczba punktów do uzyskania
wynik sprawdzianu predyspozycji językowych 50 pkt
ocena z j.polskiego na świadectwie celujący – 20  pkt

bardzo dobry – 15 pkt

dobry – 10 pkt

dostateczny – 5  pkt

dopuszczający – 2 pkt

20 pkt
ocena z matematyki  na świadectwie celujący – 20  pkt

bardzo dobry – 15 pkt

dobry – 10 pkt

dostateczny – 5  pkt

dopuszczający – 2 pkt

20 pkt
ocena z j.obcego nowożytnego na świadectwie celujący – 20  pkt

bardzo dobry – 15 pkt

dobry – 10 pkt

dostateczny – 5  pkt

dopuszczający – 2 pkt

20 pkt.
świadectwo z wyróżnieniem 10 pkt. 10 pkt

 

 

Zasady i terminy  rekrutacji dla uczniów spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 3

 z Oddziałami Dwujęzycznymi, którzy nie aplikują do klasy dwujęzycznej

przyjęcie dla uczniów klasy VII  dla  spoza rejonu Termin
złożenie deklaracji wyboru szkoły ( sekretariat szkoły, do której dziecko obecnie uczęszcza )  do 15.03.2017   do 15.03.2017
złożenie prośby o przyjęcie do SP 3 dla ucznia, który przechodzi ze szkoły lubońskiej do SP 3 ( formularz  znajduje się pod informacją o składzie klas) – formularz można pobrać z naszej strony, będzie dostarczony także do uczniów w szkołach. Można go dostarczyć osobiście lub przesłać skan mailem na adres: gim1lubon@op.pl do 31.03.2017
 

złożenie PROŚBY O PRZYJĘCIE – dotyczy uczniów spoza Lubonia

 

 

 

do 21.03.2017,

złożenie świadectwa ukończenia klasy VI w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Luboniu do 28.06.2017
ogłoszenie listy przyjętych do 3.07.2017

 

  1. Do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu zostają przyjęci automatycznie uczniowie, którzy zamieszkują rejon naszej szkoły.
  2. Uczniowie spoza rejonu mogą zostać przyjęci, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami   i za zgodą organu prowadzącego. Przyjęci zostają uczniowie spoza rejonu tylko w ilości odpowiadającej ilości pozostałych wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje w tym wypadku średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy VI z takich przedmiotów jak: j.polski, j.obcy, matematyka, przyroda, historia.

 

Informacje o składzie klas

Listy klas VII zostaną opublikowane do dnia 11.07.2017 na stronie Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się od przydziału do klasy ( poza klasą dwujęzyczną) składając umotywowane, pisemne odwołanie w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Luboniu do dnia 14.07.2017 r.

W imieniu Gimnazjum nr 1 – Wielkopolskiej Szkoły Roku i Szkoły Podstawowej nr 3 ( do której G1 od 1.09.2017 r. zostanie włączone) serdecznie zapraszamy kandydatów do klas VII na Drzwi Otwarte w dniu 7.03.2017 o godz.18.00. Kandydaci i ich rodzice będą mogli poznać kadrę, wizję szkoły, zasady w niej panujące, a także uzyskać informację o klasach dwujęzycznych.

 

PROŚBA O PRZYJĘCIE DO KLASY VII – UCZEŃ SPOZA REJONU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 ( link pod spodem)

PROŚBA-O-PRZYJĘCIE-DO-KLASY-7