Dokumenty szkoły

Punktowy system oceniania obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017

Po ewaluacji punktowego systemu zachowania dokonanym w ramach ewaluacji wewnętrznej metodą profilu szkoły, wprowadzone zostały w nim zmiany. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu
Szkolny system oceniania zachowania ucznia Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych./Dz. U. z 20076 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm./
Tryb i zasady ustalania oceny oraz tryb odwoławczy :
1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób.
2. Ocena zachowania nie ma wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania.
3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:
a) wzorowe
b) bardzo dobre
c) dobre
d) poprawne
e) nieodpowiednie
f) naganne
4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.
5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
6. Prawo do wyrażenia opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy, każdy inny nauczyciel, dyrekcja szkoły, inni pracownicy, uczniowie szkoły.
7. Wychowawca klasy oraz każdy nauczyciel na bieżąco wpisuje ilość punktów za określony przejaw aktywności do dziennika elektronicznego.
8. Ilość przyznanych punktów sumuje wychowawca.
9.Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, ilość ta stanowi podstawę do wystawienia oceny dobrej z zachowania.
10.Na początku drugiego semestru liczba 100 punktów jest odpowiednio powiększona lub pomniejszona w zależności od oceny uzyskanej przez ucznia w pierwszym semestrze, według następującej skali:

Ocena z I semestru Ilość punktów, które otrzymuje uczeń Suma wyjściowa w II semestrze
wzorowe +30 pkt. 130 pkt.
bardzo dobre +15 pkt. 115 pkt.
dobre 0 pkt. 100 pkt.
poprawne -10 pkt. 90 pkt.
nieodpowiednie -30 pkt. 70 pkt.
naganne -50 pkt. 50 pkt.

Uwaga!
Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który uzyskał w ciągu semestru – 10 i więcej punktów ujemnych.
Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który uzyskał – 30 i więcej punktów ujemnych.
Oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który uzyskał – 60 i więcej punktów ujemnych.
Jeżeli uczeń otrzymał ocenę naganną na I semestr, na koniec roku szkolnego nie może uzyskać oceny wyższej niż dobra.
11. Wychowawca klasy na godzinie wychowawczej, na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuje uczniów o ocenie zachowania, która wcześniej została ustalona wg podanych kryteriów.
12. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z wyłączeniem
punktu 14.
13. Ocena zachowania ucznia jest zatwierdzana na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
14. Ustala się następujący tryb odwoławczy od oceny zachowania:
A) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania oceny.
B)Zastrzeżenia co do procedury ustalenia oceny zachowania ucznia muszą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ze szczegółowym sformułowaniem zgłaszanych zastrzeżeń.
C)W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa ustalania tej oceny, a także w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
D)W skład komisji wchodzą:
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, psycholog , przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców.
E)Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższą od ustalonej wcześniej.
F)Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna.
15. Uczeń podlega ocenie w szkole i poza nią, podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, zawodów sportowych, wycieczek, konkursów,
16..Ustala się następującą skalę ocen z zachowania:

Wzorowe od 201 pkt.
Bardzo dobre od 151 do 200 pkt.
Dobre od 100 do 150 pkt.
Poprawne od 50 do 99 pkt.
Nieodpowiednie od 0 do 49 pkt.
Naganne poniżej 0 pkt.
Uwagi końcowe:
W przypadku wpisania -30 i więcej punktów ujemnych nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy oraz dyrektora o zaistniałej sytuacji.
PUNKTY DODATNIE
Zachowanie Ilość punktów dodatnich
pochwała dyrektora 10-30 pkt.
brak godzin nieusprawiedliwionych 2 pkt. jednorazowo w miesiącu
brak spóźnień nieusprawiedliwionych 2 pkt. jednorazowo w miesiącu
95 % – 100 % frekwencji 3 pkt. jednorazowo w miesiącu
strój i wygląd dostosowany do szkolnego regulaminu stroju uczniowskiego 1-10 pkt. jednorazowo w semestrze
strój odświętny 2 pkt. każdorazowo
pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim szkoły 2-30 pkt. jednorazowo w semestrze
reprezentacja pocztu sztandarowego
w czasie zajęć edukacyjnych
w dniu wolnym od zajęć edukacyjnych
5 pkt. każdorazowo
10 pkt. każdorazowo
opieka nad sprzętem nagłaśniającym 5pkt. każdorazowo
godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
prezentowanie zachowań godnych naśladowania, brak uwag i punktów ujemnych, uzyskiwanie jakichkolwiek punktów dodatnich – pula do dyspozycji wychowawcy 1-30 pkt. w semestrze
udział w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, przeglądach teatralnych itp.:
szkolnych
międzyszkolnych
powiatowych
wojewódzkich

5 pkt. każdorazowo
12 pkt. każdorazowo
20 pkt. każdorazowo
25 pkt. każdorazowo
finalista konkursu, olimpiady, projektu ogólnopolskiego i międzynarodowego 30 pkt. każdorazowo

pomoc techniczna przy imprezach szkolnych 5 pkt. każdorazowo
projekt gimnazjalny – II klasa 0-25 pkt. jednorazowo
przestrzeganie regulaminu podczas kilkudniowej wycieczki szkolnej, brak punktów ujemnych 10 pkt. jednorazowo
samoocena zachowania ucznia 0-12 pkt. jednorazowo w semestrze
praca w ramach akcji : Orkiestra Świątecznej Pomocy, Caritas, wolontariat 1-8 pkt. każdorazowo
występ podczas uroczystości, imprezy szkolnej 10 pkt. za imprezę
udział w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowujących do konkursu, imprezy, uroczystości szkolnej 1-10 pkt. jednorazowo
przynoszenie darów na rzecz klasy, biblioteki, pracowni lub szkoły (np. zbiórki żywności i inne) 5 pkt. każdorazowo
udział w zajęciach pozalekcyjnych
(koła zainteresowań) 1 – 10 pkt. za semestr w zależności od frekwencji
praca na rzecz szkoły i klasy, dbałość o wygląd sali lekcyjnej, wykonanie gazetek, pielęgnowanie roślin, 3-6 pkt. każdorazowo
pełnienie funkcji w klasie (wywiązywanie się z obowiązków członka samorządu klasowego) 1 – 20 pkt. za semestr
pomoc koledze w nauce 1-10 pkt. każdorazowo
pomoc w rozwiązywaniu konfliktów lub problemów
w klasie 10 pkt. każdorazowo
inne dodatnie 1-10 pkt.

PUNKTY UJEMNE
Zachowanie Ilość punktów ujemnych
nagana dyrektora – 30 pkt.
nagana dyrektora za powyżej 20 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych -15 pkt.
nagana wychowawcy za przekroczenie 10 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych 0 pkt.
wychodzenie poza parter przed lekcjami -2 pkt.
przeszkadzanie na lekcji – 3 pkt. każdorazowo
powtórne upomnienie za przeszkadzanie na lekcji – 6 pkt. każdorazowo
aroganckie i lekceważące zachowanie wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły -10 – do – 30 pkt. każdorazowo
żucie gumy, jedzenie i picie na lekcji, śmiecenie w sali – 5 pkt. każdorazowo
używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (mp 3, mp 4 itp.) – 9 pkt. każdorazowo
wulgarne słownictwo, wulgarne napisy na koszulkach -5 pkt.
nieobowiązkowość ucznia( brak dzienniczka lub podpisu pod zawiadomieniem, brak identyfikatora) – 2 pkt. każdorazowo
podrobienie, zmiana danych, udostępnianie osobom trzecim identyfikatora – 50 pkt. każdorazowo
naruszenie czci i godności drugiej osoby, zniesławienie – 30 pkt. każdorazowo
niszczenie sprzętu szkolnego – 5 do -20 pkt. każdorazowo
uleganie nałogom (palenie papierosów, e-papierosów, picie alkoholu) – 20 pkt. każdorazowo
samowolne wyjście z lekcji, opuszczenie Sali bez zgody nauczyciela -20 pkt. każdorazowo
zaczepki słowne, ubliżenie koledze – 20 pkt. każdorazowo
wyłudzenie pieniędzy – 50 pkt. każdorazowo
udział w bójce – 50 pkt. każdorazowo
pobicie – 100 pkt. każdorazowo
znęcanie się nad innymi uczniami – 50 pkt. każdorazowo
bierny udział ucznia w działaniach podlegających karze
( przyglądanie się niewłaściwym zachowaniom innych) -10 pkt. każdorazowo
podrabianie podpisu, sfałszowanie zwolnienia – 10 pkt. każdorazowo
nieprzestrzeganie regulaminu podczas przerw oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych – 5 pkt. każdorazowo
niewłaściwy ubiór i uczesanie, brak stroju odświętnego podczas uroczystości szkolnych – 3 pkt. każdorazowo

brak stroju odświętnego podczas uroczystości szkolnych – 3 pkt. każdorazowo
makijaż rażący, niestosowny – 10 do -15 pkt. każdorazowo
kłamstwa i oszustwa – 10 pkt. do -15 pkt. każdorazowo
nieterminowe rozliczenie się z materiałów bibliotecznych, kluczyków do szatni, stroju sportowego itp. – 10 pkt. jednorazowo

nieuzasadniona nieobecność ucznia deklarującego udział w zawodach i innych działaniach -20 pkt. każdorazowo
nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje -2 pkt. każdorazowo
nieusprawiedliwiona godzina -2 pkt. za każdą godzinę
inne ujemne -1 do – 10 pkt.
niewywiązanie się z zadań, do których uczeń się zobowiązał (przy wystawianiu -20 pkt.-sytuacja musi być omówiona z dyrektorem) -1 do – 20 pkt.
ostentacyjne okazywanie uczuć 1-10 pkt. każdorazowo

Regulamin projektu gimnazjalnego na rok szkolny 2015/16

Uczniów klas drugich zachęcamy do zapoznania się z regulaminem obowiązkowego projektu gimnazjalnego.

Procedury realizacji projektu gimnazjalnego
w roku szkolnym 2016/17

Terminarz
– Projekt realizowany jest w klasie II. Rozpoczyna się z początkiem II semestru kończy do 30 kwietnia. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą opiekuna projektu może trwać dłużej. Udział w projekcie jest obowiązkowy dla każdego ucznia, w wyjątkowym i uzasadnionym pisemnie przypadku dyrektor może ucznia zwolnić z udziale w projekcie co skutkuje informacją na świadectwie ukończenia gimnazjum.
– Wychowawcy klas II i III sprawdzają, którzy uczniowie nie mają zrealizowanego projektu ( uczeń, który projekt zrealizował musi mieć wpięty do arkusza ocen kartę projektu), przekazują dyrektorowi listę uczniów – 13.11.2016
– wychowawcy klas przeprowadzają sondaż wśród swoich uczniów na temat zagadnień, którymi ci chcieliby się zająć w projekcie, oddają koordynatorowi propozycje do dnia 27.11.2016
– dyrektor ogłasza tematy projektów na stronie internetowej oraz gazetce ściennej do 07.12.2016
– uczniowie składają deklaracje wyboru tematu u wychowawcy: 07-19.12.2016
– przydział do grup projektowych przez koordynatorów: 22-31.12.2016
– ogłoszenie składów grup 08.01.2017
– początek działań – 13.02.2017
– zakończenie opracowywania projektów 30.04.2017
– prezentacje i ocena projektów:11-29.05.2015 w trakcie lekcji wychowawczych, wystawy na korytarzu itd. Prezentacja musi być publiczna.
Podział obowiązków:
Dyrektor – sprawdza czy dokumentacja prowadzona jest w odpowiedni sposób, monitoruje całość, bierze udział w prezentacjach wybranych projektów.
Koordynatorzy projektów
Przydzielają uczniów do tematów projektów zgodnie z ich deklaracjami, grupy tworzy się wg wpisów uczniów. Uczeń, który nie zapisze się na żaden temat zostaje przydzielony do zespołu, w którym jest zbyt mało chętnych. Spisują terminy prezentacji projektu, informują o nich dyrektora.
Zajmują się gromadzeniem dokumentacji projektowej – kart projektów wg wzoru, dostarczają wypełnioną przez opiekunów projektu dokumentację dyrektorowi, dbają o to by każdy opiekun oddał dokumentację.
Opiekunowie projektów – zatwierdza temat uczniom o ile występują z taką propozycją, zawiera kontrakt z uczniami, prowadzi kartę projektu dla danej grupy uczniów, ocenia projekt, prowadzi konsultacje wg harmonogramu ( 2 razy w ciągu projektu), zgłasza koordynatorowi termin prezentacji projektu, oddaje wypełnione i skserowane karty projektów koordynatorowi.
Wychowawca- informuje rodziców i uczniów o zasadach projektu w czasie I zebrania , podaje jego tematy, dba, aby każdy uczeń był zapisany do grupy projektowej ( tabela w teczce wychowawcy z podpisem uczniów), dokonuje wpisu na świadectwie klasy III, wpisuje punkty do kwestionariusza oceny z zachowania. Przekazuje dyrektorowi szkoły i koordynatorom na piśmie listę uczniów ze swojej klasy, którzy mają projekt zaliczony w klasie I w ramach dużych projektów przedmiotowych.
3.Tematy projektów ustala na dany rok szkolny Rada Pedagogiczna w listopadzie i podaje do publicznej wiadomości w styczniu. Tematy są wynikiem diagnozy potrzeb szkoły i zainteresowań uczniów, obejmują podstawę programową lub mogą poza nią wykraczać. Uczeń ma prawo zaproponować własny temat projektu, musi jednak otrzymać on akceptację dyrektora, a warunkiem realizacji jest zebranie zespołu projektowego w liczbie 3-5 osób.
4. Zespoły projektowe
– uczeń zapisuje się u wychowawcy na dany temat projektu, gimnazjalista, który tego nie zrobi zostaje przydzielony do zespołu. Uczniowie deklarują przystąpienie do 2 tematów – 1 i 2 wyboru na wypadek, gdyby na 1 z tematów nie zapisała się liczba uczniów wystarczająca do realizacji projektu.
– zespoły projektowe mogą być tworzone przez uczniów danej klasy lub klas równoległych,
– zespół realizujący projekt liczy od 3 do 5 osób,
– przydział do grupy jest ostateczny, w wyjątkowych wypadkach i na pisemną uzasadnioną prośbę skierowaną do dyrektora może zostać zmieniony.
5. Prezentacja projektu
Prezentacja odbywa się na forum klasy lub szkoły ( na festynie, w trakcie lekcji np. godziny wychowawczej lub konsultacji dla rodziców, na stronie internetowej szkoły). Może mieć formę prezentacji multimedialnej, filmu, słuchowiska radiowego, albumu, modelu, makiety, prezentacji zjawiska, przedstawienia teatralnego, inscenizacji, broszury, gazetki, formy plastycznej, sesji dyskusyjnej, wykładu, inną za zgodą opiekuna.
6. Dokumentacja
– karta projektu wg wzoru
– instrukcja do projektu dla uczniów wraz z kryteriami oceniania
– harmonogram
7. Ocena
Praca uczniów ma wpływ na ocenę z zachowania. Ocena uzyskana z projektu zostaje przeliczona na punkty, wkład każdego ucznia oceniany jest osobno.
Uczeń, który nie przystąpił z własnej winy do projektu nie może otrzymać oceny wzorowej, bardzo dobrej i dobrej z zachowania. Ocena może zostać wpisana do dziennika – z projektów o tematyce społecznej – wos, z przedmiotowych do ocen z przedmiotu. Oceny dokonuje opiekun projektu.

Dokumenty szkoły

 Wszystko co o ocenianiu wiedzieć warto:)

Ogólne kryteria oceniania obowiązuje na wszystkich przedmiotach.

 1. Wymagania edukacyjne do otrzymania przez uczniów poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności  obejmujące całą podstawę programową, samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, lub rozwiązuje problemy ( zadania) wykraczające poza obowiązujący program lub, wykazuje szczególne zainteresowania określoną dziedziną wiedzy i osiąga sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach i innych formach rywalizacji międzyszkolnej, kwalifikując się do finałów na szczeblu (co najmniej) wojewódzkim

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikający z programu nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się wiedzą , samodzielnie rozwiązuje złożone problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi ją zastosować do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach, precyzyjnie i sprawnie posługuje się terminologią naukową.

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikający z programu nauczania w danej klasie, w wypowiedziach popełnia drobne błędy . potrafi zdobyte wiadomości wykorzystać do samodzielnego rozwiązywania zadań teoretycznych , lub praktycznych o wyższym stopniu trudności, nie popełnia błędów w podstawowej terminologii, prawidłowo rozumuje i wyprowadza trafne wnioski .

 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: zna treści na stopień dopuszczający, a ponadto:
– rozumie podstawowe prawa, zjawiska, pojęcia niezbędne w dalszej edukacji
– rozwiązuje typowe zadania teoretyczne, lub praktyczne

 Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji, potrafi, także przy pomocy nauczyciela, rozwiązać proste zadania teoretyczne, lub praktyczne

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie osiągnięć koniecznych, a braki uniemożliwiają przyswojenie treści programowych danego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

2 . Sposoby  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

Sposoby sprawdzania postępów uczniów.

 1. Zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał, odpowiedzi ustne obejmujące trzy ostatnie lekcje i w czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna).
 2. Dawanie uczniom poleceń (wykonanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym.
 3. Prace klasowe w postaci wypracowania, dyktanda, zadań ( obejmujące dział, czy treści wskazane przez nauczyciela podane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem)
 4. Prace pisemne obejmujące co najwyżej 3 ostatnio omawiane tematy lub 3 tematy wskazane przez nauczyciela ( nie muszą być zapowiadane wcześniej)
 5. Obserwowanie uczniów w czasie zajęć dydaktycznych.
 6. Szacowanie wytworów pracy uczniów.
 7. Analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.

 

 1. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana oceny śródrocznej i rocznej

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

z  zajęć edukacyjnych:

 1. Uczeń ma prawo podwyższyć wystawioną roczną ocenę klasyfikacyjną o jedną ocenę.
 2. Uczeń, który chce otrzymać wyższą niż wystawiona roczną ocenę klasyfikacyjną  powinien:
 3. być obecny na wszystkich sprawdzianach i pracach klasowych lub je terminowo zaliczyć,
 4. mieć przynajmniej 90% frekwencję na zajęciach z danego przedmiotu (ewentualne nieobecności muszą być usprawiedliwione).

Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie spełnia warunków określonych w punkcie a),  nauczyciel może wyrazić zgodę na sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia wg trybu określonego poniżej.

 1. Tryb uzyskania wyższej niż wystawiona rocznej oceny klasyfikacyjnej:
 • uczeń zdaje przed nauczycielem sprawdzian z wiadomości i umiejętności,
 • sprawdzian może mieć  formę pisemną  lub pisemną i ustną,
 • z przedmiotów: technologia informacyjna, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka, sprawdzian może mieć formę  ćwiczeń praktycznych i teoretycznych,
 • nauczyciel przygotowuje zadania egzaminacyjne na określoną ocenę zgodnie           z wymaganiami zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania.
 • ocena zostaje podwyższona, jeżeli uczeń spełnił przynajmniej 90 % wymagań określonych przez nauczyciela. Test lub sprawdzian musi obejmować zakres materiału na daną ocenę, zawarty w programie.
 1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż wystawiona rocznej oceny klasyfikacyjnej zzachowania:
 2. Uczeń, który chce otrzymać wyższą niż wystawiona roczną ocenę

klasyfikacyjną  zachowania:

 • nie może mieć więcej niż 10 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych,
 • respektuje ogólnie przyjęte normy etyczne oraz zasady współżycia społecznego,
 1. Tryb uzyskania wyższej niż wystawiona rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

– dyrektor powołuje zespół w składzie: pedagog, nauczyciel uczący  w danej klasie,    przedstawiciel społeczności klasowej, wychowawca

– Na posiedzeniu zespołu uczeń argumentuje o spełnieniu kryteriów    na wyższą ocenę  zachowania lub przekonuje o zmianie swojego zachowania.

– Wychowawca po wysłuchaniu opinii zespołu decyduje o podwyższeniu lub nie wystawionej oceny.

 1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się w stopniach według następującej skali:
stopień celujący 6
stopień bardzo dobry 5
stopień dobry 4
stopień dostateczny 3
stopień dopuszczający 2
stopień niedostateczny 1

 

Oceny te uczeń uzyskuje uczeń, który osiągnął średnią ważoną wg skali:

średnia ocen co najmniej 1,75 – dopuszczający

2,75  – dostateczny

3,75 – dobry

4,75 – bardzo dobry

5,3 – celujący

W gimnazjum obowiązują następujące wagi:

laureat olimpiady, konkursów kuratoryjnych – 10

konkursy Olimpu, Kangur, Arsenał Pamięci, ACE, Pitagoras, Złota Żaba, Alchemik – 6

praca klasowa – 6

sprawdzian – 5

test powtórkowy (kl.III) – 5

laureaci konkursów szkolnych – 5

kartkówka – 4

odpowiedź ustna – 4

projekt – 4

doświadczenie – 3

aktywność – 2

zadanie domowe – 2

sesja z plusem – 2

praca z tekstem/karty pracy – 2

praca w grupie – 1

testy na platformie – 1

Wymagania z poszczególnych przedmiotów

 1. angielski

 

Kryteria oceniania – język angielski – rok szkolny 2016/17

 1. Aktywność

Aktywność ucznia podlega ocenie.

Za prawidłowe wykonanie zadania lub czynne uczestniczenie w zajęciach uczeń może uzyskać plusa. Uczeń otrzymuje ocenę celującą za aktywność wg poniższej tabeli.

 

ilość godzin w tygodniu 3h/tyg 5h/tyg 6h/tyg
10 20 25

 

 1. Nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych

Zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć zwalnia ucznia z niezapowiedziaych kartkówek, odpowiedzi ustnych, braku zeszytu, podręcznika, karty pracy, pracy domowej. Nieprzygotowanie do lekcji należy zgłosić na początku lekcji. Uczniowi przysługują 3 nieprzygotowania w semestrze.

 

 1. Nieobecności

Nieobecność ucznia podczas ostatniej lekcji nie zwalnia go z zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy.Uczeń nieobecny podczas ostatniej lekcji może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.

Uczeń nieobecny na sprawdzianie, bądź innych zapowiedzianych formach ewaluacji otrzymuje ocenę 0, która nie wpływa na średnią ocen. Ocena 0 zostaje zamieniona na ocenę 1 z wagą odpowiadającą pierwotnej ocenie uzyskiwanej za daną formę ewaluacji po upływie 2 tygodni.

Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie jest klasyfikowany z przedmiotu.

Uczeń nieobecny ma obowiązek uzupełnienia zaległości nie później niż 2 tygodnie od ostatniej nieobecności.

 1. Poprawa ocen

Uczeń może poprawić ocenę jeden raz w czasie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż dwa tygodnie od dnia jej uzyskania. Poprawa prac pisemnych odbywa się na zajęciach dodatkowych. Waga oceny poprawionej jest wyższa o 2 od wagi oceny pierwotnej.

Uczeń ma możliwość otrzymania jednego zadania dodatkowego o wadze 5 w semestrze. Praca pisana niesamodzielnie nie podlega poprawie.

 1. Ocenianie

Kartkówki lub odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. Sprawdziany i testy obejmujące cały dział lub większy materiał  zapowiadane są z minimalnie jednotygodniowym wyprzedzeniem.

Poprzez zapowiedzenie sprawdzianu, odpowiedzi ustnych oraz innych form ewaluacji rozumie się wpisanie informacji o tym do terminarza klasy w Dzienniku Elektronicznym Librus.

Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowego odpytywania w celu podwyższenia oceny.

Uczeń zobowiązany jest do posiadania zeszytu, w którym prowadzi notatki przez cały rok i wykonuje zadania przez cały rok szkolny. Po zakończeniu roku szkolnego, uczeń zobowiązany jest przechowywać wszystkie zeszyty i materiały do zakończenia nauki w gimnazjum.

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE – WYCHOWANIE FIZYCZNE

I OKRES – ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 1. Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
 2. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem

Rozporządzenie MEN: Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
Podstawa prawna – Rozdział 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).

 1. Oceny obowiązkowe
 • Przygotowanie do zajęć – waga 2
 • Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji odpowiedniego stroju sportowego

(biała koszulka, spodenki, buty zmienne sportowe)

 • Podczas zajęć na dworze obowiązuje strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych
 • Włosy podczas lekcji powinny być tak zawiązane, aby nie przeszkadzały w wykonywaniu ćwiczeń.
 • Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest posiadanie podczas ćwiczeń zegarka i wszelkich przedmiotów typu – kolczyki, łańcuszki, pierścionki itp.,
 • Ocenę śródroczną i roczną ustala się według następujących kryteriów:

 

Ilość braków stroju

w semestrze

Ocena

 

0 6
1 5
2 4
3 3
4 2
5 1
6 – 7 1 (wagi 1)
każde dwa kolejne 1 (wagi 1)

 

 • Umiejętności ruchowe – waga 1
 • Ocena umiejętności ucznia, które były przedmiotem nauczania w danym semestrze, wynikające z planu dydaktycznego, zgodnie z podstawą programową.

 

 • Wiadomości – waga 1
 • Ocena z wiadomościobejmuje zakres szeroko pojętej kultury fizycznej, przepisów określonej dyscypliny sportowej oraz edukacji zdrowotnej.
 • Sprawdzenie wiadomości odbywać się będzie przy pomocy testów, odpowiedzi ustnej uczniów, oceny z projektu

 

 

 

 

 1. Oceny dodatkowe
Zadanie Waga
Aktywność – uczeń otrzymuje ocenę celującą po uzyskaniu sześciu plusów 1
Zadanie dodatkowe (długoterminowe)  – ocena celująca 2
Udział w szkolnych zawodach, innych wydarzeniach sportowych – ocena celująca 1
Zadania dodatkowe (prezentacje, pomoc w organizacji zawodów itd.) 1
Udział w zadaniach realizowanych w ramach projektu Szkoła Sportowych Talentów (udział w minimum 51% zadań) – ocena celująca 2
Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych SZS – ocena celująca 2
Udział w zajęciach SKS: ocena celująca po uzyskaniu dziesięciu plusów (obecności) 1
Aktywność pozaszkolna: udział w treningach, udział w zawodach reprezentując Klub Sportowy – zaświadczenie z klubu) – ocena celująca (jednorazowo na koniec semestru) 1

 

Trzy minusy skutkują ocena niedostateczną 1

 

 

 • Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za sprawdzian umiejętności w przypadku:
 • odmowy wykonania zadania ruchowego
 • uczeń był nieobecny w dniu sprawdzianu lub zgłosił nieprzygotowanie do zajęć i nie zaliczył go w terminie dwóch tygodni po powrocie do szkoły lub po uzgodnieniu terminu z nauczycielem

 

 1. Uczeń, który jest finalistą zawodów wojewódzkich, ogólnopolskich

organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy otrzymuje na koniec roku szkolnego ocenę celującą, (reprezentuje na w/w zawodach szkołę lub klub sportowy, do którego należy- wymagane potwierdzenie pisemne z Klubu Sportowego o udziale ucznia w zawodach i zajętym przez niego miejscu)

 

 1. Uwagi końcowe:
 • Zasady zwalniania ucznia z lekcji:
 • pisemna prośba rodziców z pojedynczych lekcji wychowania fizycznego ( wyłącznie w dzienniczku ucznia lub w dzienniku elektronicznym )
 • w przypadku zwolnienia lekarskiego (na okres I semestru lub całego roku szkolnego) uczeń jest zwolniony z lekcji wychowani fizycznego tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych – oświadczenie rodziców zwalniające ucznia z obecności na lekcji wychowania fizycznego
 • Uczeń biorący udział w zawodach sportowych poza terenem szkoły ma obowiązek posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych
 • Uczeń, który opuścił w semestrze ponad 50% godzin, u którego brakuje podstaw do wystawienia oceny z wychowania fizycznego jest uczniem niesklasyfikowanym i przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego zgodnie z zasadami ujętymi w Statucie Szkoły
 • Uczeń, który jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek przystąpić do niego w okresie dwóch tygodni od przyjścia do szkoły lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela
 • Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny za umiejętności i wiadomości w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nie poprawia się ocen z zadań
  domowych. Ocena poprawiana pozostaje w dzienniku ujęta w nawias, razem
  z nową ocenę uzyskaną w czasie poprawy przez ucznia. Obie oceny są
  liczone w systemie wagowym.
 • Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z jego obecności na tej lekcji (w przypadku, kiedy lekcja jest w środku planu lekcyjnego). Uczeń może przebywać w tym czasie w bibliotece tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego)
 • Zwolnienia krótkotrwałe od rodziców muszą być przedstawione na lekcji w dniu, którego dotyczą.

 

 

WYMAGANIA – LEKCJA RELIGII ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 1. Uczeń na każdej lekcji musi posiadać  zeszyt, w razie nieobecności uzupełnia brakujące notatki i wkleja do niego karty pracy.
 2. W razie braku zeszytu na lekcji fakt ten jest zgłaszany nauczycielowi.
 3. Uczeń ma prawdo do dwóch nieprzygotowań w semestrze, które zostają zgłoszone nauczycielowi po sprawdzeniu obecności.
 4. Uczeń dwa razy w semestrze może zapomnieć zadania domowego (za brak zadania domowego uważa się także brak zeszytu z zadaniem domowym), za trzecim i każdym kolejnym razem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (brakujące zadania należy uzupełnić).
 5. Uczeń uzyskuje oceny za aktywność na lekcji  5 plusów – ocena celująca.
 6. W razie nieobecności uczeń zalicza sprawdzian lub kartkówkę nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły podczas zajęć dodatkowych. Jeśli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Uczeń może poprawiać wszystkie oceny, najpóźniej w dwa tygodnie po ich uzyskaniu, w czasie do tego wyznaczonym.
 8. Stopień laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu o tematyce religijnej lub innych konkursów na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim oznacza ocenę celującą na semestr.
 9. W przypadku stwierdzenia plagiatu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
 10. W przypadku, gdy uczeń przy zadaniu domowym korzysta z różnych źródeł musi je umieścić w opisie bibliograficznym.
 11. Kartkówki, sprawdziany, odpowiedzi i zadania oceniane są zgodnie z punktacją przedstawioną w WSO.
 12. Ocenę dodatkową uczeń może otrzymać za „zadanie miesiąca”, którego temat zostaje podany na początku roku szkolnego.
 13. W ramach kartkówki lub sprawdzaniu nauczyciel może sprawdzić wiedzę z „Małego Katechizmu”.

 

Zajęcia techniczne ( grupy p. R. Stępniewskiego)

 1. Uczeń ma prawo być w semestrze dwa razy nieprzygotowany do lekcji, ma prawo także dwa razy nie odrobić zadania domowego. Brak zadania domowego i nieprzygotowanie do lekcji zgłasza nauczycielowi. Uczeń uzyskuje ocenę celującą za aktywność kiedy uzyska 3 plusy.
 2. Uczeń ma obowiązek napisać ( lub zaliczyć w formie ustnej)  w terminie dwóch tygodni po powrocie z choroby  sprawdzian i kartkówkę, jeśli był nieobecny. Jeśli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną.
 3. Poprawy ocen dokonuje się zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 4. Brak zeszytu nie jest zgłaszany nauczycielowi.
 5. W przypadku, gdy uczeń przy zadaniu domowym korzysta z różnych źródeł musi je umieścić w opisie bibliograficznym.
 6. Uczeń powinien być przygotowany z trzech ostatnich tematów lekcji.

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE – WARSZTATY TEATRALNE

 

 

Ważna informacja dotycząca organizacji zajęć: warsztaty teatralne nie będą odbywać się w formie 45-minutowych zajęć lekcyjnych uwzględnionych w planie (poza 1-2 lekcjami na początku roku szkolnego), ale jako zblokowane warsztaty w jedną sobotę w semestrze oraz kilka popołudniowych prób i spektakl zaliczeniowy. Termin zostanie ustalony i przekazany zarówno uczniom, jak i rodzicom.

 

Na warsztatach ocenie podlega:

– aktywność ucznia na zajęciach (waga 6)

– zaangażowanie w spektakl zaliczeniowy (waga 6)

– aktywność teatralna poza zajęciami – tj. udział w konkursach teatralnych i recytatorskich, występy podczas szkolnych uroczystości, wyjścia do teatru (waga 4)

– opanowanie pamięciowe tekstu (waga 2)

– samoocenę ucznia (waga 2).

Każdy uczeń otrzymuje minimum po jednej ocenie z każdej wyżej wymienionej formy semestrze.

 

Za aktywność uczniowie zdobywają plusy, za sześć plusów jest ocena celująca. Jeśli ktoś w ciągu semestru nie uzbiera sześciu plusów, ocena z aktywności jest równa liczbie plusów (przykładowo 4 plusy dają ocenę dobrą).

 

 

Kryteria oceniania – zajęcia techniczne – gospodarstwo domowe

( grupy p. Izabeli Stęplowskiej)

Z uwagi na specyfikę zajęć ocenie podlegają:

 1. Przygotowanie ucznia do lekcji ( posiadanie wymaganych materiałów, przyborów itp)
 2. Zaangażowanie w zajęcia
 3. Wykonanie powierzonych zadań
 4. Terminowe oddawanie przygotowanych prac

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie  na początku zajęć 2 razy  w semestrze

. Uczeń który opuścił 50% nie może być klasyfikowany z przedmiotu

. W sprawach nie objętych niniejszym systemem decyduje Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Przedmiotowy System Oceniania (Informatyka)

 

 1. Ustalenia szczegółowe:
 • uczeń nieobecny na sprawdzianie/kartkówce zobowiązany jest go napisać w umówionym terminie, po jego upływie otrzymuje ocenę niedostateczną,
 • Uczeń dwa razy w ciągu semestru może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (zaraz po sprawdzeniu obecności), nieprzygotowanie dotyczy braku zadania domowego, zwolnienie z odpowiedzi i niezapowiedzianej kartkówki, brak zeszytu.
 • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykona pracę niesamodzielnie lub wykorzysta cudzą pracę
 • Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest plusem, 3 plusy to ocena celująca.

 

Kryteria oceniania z MATEMATYKI ( klasy pań: K. Mazurek, K. Wilczyńskiej)

 1. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym.
 2. Ustalenia szczegółowe:
 • Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy pisemnej (sprawdzian, kartkówka) w ciągu dwóch tygodni od momentu oddania pracy przez nauczyciela, w terminie z nim uzgodnionym (obie oceny wpisywane są do dziennika).
 • Uczeń obowiązkowo uczestniczy w programie „Sesja z plusem” (pisemnych prac w ramach sesji nie można poprawić).
 • Nieoddanie pracy pisemnej, odmowa jej pisania, odmowa udzielenia odpowiedzi ustnej jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
 • Korzystanie przez ucznia w czasie sprawdzianu lub kartkówki z niedozwolonych pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej (bez możliwości jej poprawy).
 • Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji zeszyt z aktualnymi notatkami oraz zestaw przyborów geometrycznych(ołówek, linijka, cyrkiel, ekierka).
 • Uczeń trzy razy w ciągu semestru może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (zaraz po sprawdzeniu obecności), nieprzygotowanie dotyczy braku zadania domowego, zwolnienie z odpowiedzi ustnej i niezapowiedzianej kartkówki, brak zeszytu, brak przyborów geometrycznych.
 • Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest zdobyciem plusów. 5 plusów to ocena celująca.
 • Zeszyt przedmiotowy z klasy I i II uczeń przechowuje do czasu egzaminu gimnazjalnego.

 

 

Kryteria oceniania z MATEMATYKI – klasy pań: A. Gabryelskiej, H. Marcinkowskiej,

 1. Matczak
 2. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym. W przypadku wystawienia oceny końcoworocznej obowiązuje średnia ważona roczna.

 

 1. Ustalenia szczegółowe:
 • Sprawdziany i zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe. Uczeń nieobecny zobowiązany jest napisać pracę w umówionym z nauczycielem terminie (najpóźniej w czasie dwóch tygodni od rozdania prac). Po jego upływie otrzymuje ocenę niedostateczną
 • Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy pisemnej (sprawdzian, kartkówka) w ciągu dwóch tygodni od momentu oddania pracy przez nauczyciela, w terminie z nim uzgodnionym (obie oceny wpisywane są do dziennika).
 • Uczeń obowiązkowo uczestniczy w programie „Sesja z plusem” (pisemnych prac w ramach sesji nie można poprawić).
 • Uczeń dwa razy w ciągu semestru może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (na początki lekcji).
 • Korzystanie przez ucznia w czasie sprawdzianu lub kartkówki z niedozwolonych pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej (bez możliwości jej poprawy).
 • Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji zeszyt z aktualnymi notatkami oraz zestaw przyborów geometrycznych(ołówek, linijka, cyrkiej, ekierka). Brak zestawu przyborów, zeszytu, w którym znajdowała się praca domowa odnotowane jest w postaci minusa. 5 minusów to ocena niedostateczna.
 • Zeszyt przedmiotowy z klasy I i II uczeń przechowuje do czasu egzaminu gimnazjalnego.
 • Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest zdobyciem plusów. 5 plusów to ocena celująca.
 1. W sprawach nieobjętych niniejszym systemem decyduje Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

 

 • Uczeń zobowiązany jest posiadać na lekcji materiały potrzebne do wykonania określonego zadania, podane przez nauczyciela na poprzednich zajęciach.
 • Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, tzn. brak materiałów umożliwiających wykonanie zadania na lekcji. Trzecie kolejne nieprzygotowanie oznacza ocenę ndst.
 • Ustalając ocenę z plastyki brany jest pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wykonanie zadania i jego zaangażowanie.
 • Prace plastyczne oceniane są według ustalonych kryteriów, podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy, np. zgodność z tematem, bogactwo treści, pomysłowość i kreatywność, oryginalność, estetyka i staranność wykonania.
 • Ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia.
 • Nieoddanie pracy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
 • W razie nieobecności uczeń zobowiązany jest do oddania zaległych prac w ciągu dwóch tygodni.
 • Nieoddanie zaległych prac jest równoznaczne z oceną ndst. za każdą nieoddaną pracę. Ocenę negatywną można poprawić przynosząc zaległą pracę w terminie 2 tygodni od otrzymania oceny ndst. W takim przypadku uzyskana ocena pozytywna zastępuje wcześniejszą ocenę ndst.
 • Uczestnictwo w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych lub wykonanie dodatkowych prac o określonej tematyce wskazanej przez nauczyciela ma wpływ na podniesienie oceny semestralnej lub rocznej.

 

Historia ( klasy p. J. Wójcik , A.Plumińskiej-Mieloch)

 1. Uczeń ma prawo być w semestrze dwa razy nieprzygotowany do lekcji, ma prawo także dwa razy nie odrobić zadania domowego. Brak zadania domowego i nieprzygotowanie do lekcji zgłasza nauczycielowi, kiedy ten o to zapyta. Za brak zadania uważa się także brak zeszytu z zadaniem domowym. Brak zadania domowego należy uzupełnić.
 2. Uczeń uzyskuje ocenę celującą za aktywność kiedy uzyska 7 plusów.
 3. Każdy gimnazjalista ma obowiązek oddać pracę roczną z historii zgodną z tematem ustalonym przez nauczyciela i w formie przez niego wskazanej. Jej brak skutkuje oceną niedostateczną za każdym brakiem pracy. Oceny tej nie można poprawić.
 4. Uczeń ma obowiązek napisać ( lub zaliczyć w formie ustnej)  w terminie dwóch tygodni po powrocie z choroby  sprawdzian i kartkówkę, jeśli był nieobecny. Jeśli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną.
 5. Uczniowie finaliści i laureaci konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich otrzymują ocenę celującą na koniec roku szkolnego, za wyjątkiem konkursu Arsenał Pamięci.
 6. Poprawy ocen dokonuje się zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 7. Brak zeszytu nie jest zgłaszany nauczycielowi.
 8. W przypadku, gdy zadanie domowe jest plagiatem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, której nie może poprawić.
 9. W przypadku, gdy uczeń przy zadaniu domowym korzysta z różnych źródeł musi je umieścić w opisie bibliograficznym.

 

 

 

Kryteria oceny z historii ( klasy p. A. Matyjasek)


*  uczeń  na każdej lekcji musi posiadać  zeszyt, w razie nieobecności uzupełnia brakujące notatki i wkleja karty pracy!!!
* w razie braku zeszytu na lekcji fakt ten nie jest zgłaszany nauczycielce  – do momentu gdy ta nie zapyta o nieprzygotowanie-uczeń  notuje w brudnopisie,
* uczeń ma prawdo do dwóch nieprzygotowań w semestrze, które zostają zgłoszone nauczycielowi kiedy o nie zapyta, nie zgłasza się ich przed lekcją,
* uczeń dwa razy w semestrze może zapomnieć zadania domowego ( za brak zadania domowego uważa się także brak zeszytu z zadaniem domowym), za trzecim i każdym kolejnym razem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (brakujące zadania należy uzupełnić)
* uczeń uzyskuje oceny za  aktywność na lekcji: 7 plusów celująca,

* w razie nieobecności uczeń zalicza sprawdzian lub kartkówkę  nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły podczas zajęć dodatkowych. Jeśli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną,
* uczeń może poprawiać wszystkie oceny ( za wyjątkiem oceny z pracy rocznej) najpóźniej w dwa tygodnie po ich uzyskaniu, w czasie do tego wyznaczonym
* uczeń oddaje pracę roczną w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, za jego przekroczenie otrzymuje ocenę niedostateczną aż do oddania pracy. Oceny z pracy rocznej niepodlegają  poprawie,
* udział w konkursach na szczeblu ogólnopolskim zwalnia z przygotowania pracy rocznej, w razie wycofania się z konkursu pracę roczną należy oddać,
*  stopień laureata lub finalisty Wojewódzkiego Konkursu Historycznego lub innych konkursów na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim oznacza ocenę celującą na semestr, wyjątkiem jest konkurs Arsenał Pamięci, gdzie wysyłana jest praca roczna i za nią uczeń otrzymuje ocenę cząstkową, tak jak za udział w innych konkursach oraz projektach przedmiotowych,

* w przypadku stwierdzenia plagiatu , uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy,

*w przypadku, gdy uczeń przy zadaniu domowym korzysta z różnych źródeł musi je umieścić w opisie bibliograficznym.
– kartkówki, sprawdziany, odpowiedzi i zadania oceniane są zgodnie z punktacją przedstawioną w WSO,

 

 

 

Kryteria oceny z WOS

*  uczeń  na każdej lekcji musi posiadać  zeszyt, w razie nieobecności uzupełnia brakujące notatki i wkleja karty pracy!!!
* w razie braku zeszytu na lekcji fakt ten nie jest zgłaszany nauczycielce  – do momentu gdy ta nie zapyta o nieprzygotowanie-uczeń notuje w brudnopisie,
* uczeń ma prawdo do jednego nieprzygotowania w semestrze, które zostaje zgłoszone nauczycielowi kiedy o nie zapyta (nie wcześniej)
* uczeń raz w semestrze może zapomnieć zadania domowego ( za brak zadania domowego uważa się także brak zeszytu z zadaniem domowym), za drugim i każdym kolejnym razem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (brakujące zadania należy uzupełnić)
* uczeń uzyskuje oceny za aktywność na lekcji: 5 plusów -celująca.
* w razie nieobecności uczeń pisze sprawdzian lub kartkówkę nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły podczas zajęć dodatkowych. Jeśli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną,
*  stopień laureata lub finalisty konkursów na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim oznacza ocenę celującą na semestr,  za udział w innych konkursach oraz projektach przedmiotowych uczeń otrzymuje oceny cząstkowe,

* w przypadku stwierdzenia plagiatu , uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy,
– kartkówki, sprawdziany, odpowiedzi i zadania oceniane są zgodnie z punktacją przedstawioną w WSO,

*Na każde zajęcia obowiązuje stała praca domowa 3 wiadomości (z regionu, kraju i ze świata (ta ze świata z uzasadnieniem wyboru oraz źródłem informacji) z dowolnego programu, serwisu, portalu, gazety etc.

 

 Przedmioty przyrodnicze – biologia, chemia, geografia

 

 1. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym

 

 1. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą:

 

pisząc:

 • kartkówki (maksymalnie z trzech ostatnich lekcji)
 • sprawdziany, testy (np. po zakończeniu rozdziału/tematu/zagadnienia, końcowo roczne, powtórzeniowe dla klas III, )
 1. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej zobowiązany jest napisać ją w umówionym terminie, (nie później jednak niż w ciągu 2 tyg. – po tym terminie uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną, w razie dłuższej choroby termin należy ustalić indywidualnie z nauczycielem.)
 2. Uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu i kartkówki w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania..
 3. Nie poprawia się ocen z zadań domowych.  .
 4. Korzystanie przez ucznia w czasie sprawdzianu lub kartkówki z niedozwolonych pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej (bez możliwości jej poprawy).
 • referaty (podając bibliografię,)

 

wykonując samodzielnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem:

 • projekty/doświadczenia w domu i prezentując je w postaci posterów, albumów itp.

oceniane są również:

 • aktywność na lekcji

pięć plusów – ocena celująca (przy 2 godzinach w tygodniu)

trzy plusy – ocena celująca (przy 1godzinie w tygodniu)

 • odpowiedź ustna maksymalni z 3 ostatnich lekcji
 • bieżące przygotowanie do lekcji

* zeszyt przedmiotowy – z aktualnymi notatkami

* zadania domowe

 1. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji z bieżącego materiału (nie dotyczy sprawdzianów oraz zapowiedzianych kartkówek):

 

 • 2 razy w semestrze (przy 2 godzinach w tygodniu)
 • 1 raz w semestrze (przy 1godzinie w tygodniu)

 

 1. Uczeń musi zgłosić brak zadania domowego. Za brak uczeń otrzymuje minus ( 3 minusy to ocena niedostateczna). Uczeń zobowiązany jest zaległe zadania uzupełnić.

 

NIEPRZYGOTOWANIElub/i BRAK ZADANIA zgłaszamy na początku lekcji, podczas sprawdzania listy obecności

 

 1. Uczeń ma możliwość wykonania zadania dodatkowego (o wadze 5) raz w semestrze – po wcześniejszym uzgodnieniu tematu z nauczycielem
 2. Uczeń zobowiązany jest do zachowania zeszytów z notatkami z lekcji (do czasu egzaminu gimnazjalnego) oraz założenia teczki, w której przechowywać będzie wszystkie(podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów) prace pisemne (kartkówki, testy, sprawdziany)
 3. Uczeń może uzyskać ocenę  dopuszczającą na koniec roku szkolnego jeśli w II półroczu osiągnął średnią ważoną  nie niższą niż 1.75 i zaliczył w formie pisemnej treści z I półrocza
 4. Uczeń, który opuścił więcej niż 50%lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu
 5. W sprawach nie objętych niniejszym systemem decyduje Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 

Kryteria oceniania – fizyka

 1. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym, a oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym
 2. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:
 • kartkówki (maksymalnie z trzech ostatnich lekcji)
 • sprawdziany, testy (np. po zakończeniu rozdziału/tematu/zagadnienia, końcowo roczne, powtórzeniowe dla klas III, )
 1. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej zobowiązany jest napisać ją w umówionym terminie, (nie później jednak niż w ciągu 2 tyg. – po tym terminie uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną, w razie dłuższej choroby termin należy ustalić indywidualnie z nauczycielem. )
 2. Uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu i kartkówki w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania..
 3. Nie poprawia się ocen z zadań domowych.  .
 4. Korzystanie przez ucznia w czasie sprawdzianu lub kartkówki z niedozwolonych pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej (bez możliwości jej poprawy).
 • referaty (podając bibliografię,)
 • projekty/doświadczenia w domu i prezentując je w postaci posterów, albumów itp.( wykonując samodzielnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem)

aktywność na lekcji; pięć plusów – ocena celująca (przy 2 godzinach w tygodniu), trzy plusy – ocena celująca (przy 1godzinie w tygodniu)

 • odpowiedź ustna maksymalnie z 3 ostatnich lekcji
 • bieżące przygotowanie do lekcji- uczeń posiada zeszyt przedmiotowy z bieżącymi notatkami, zadanie domowe

 

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji  z bieżącego materiału (nie dotyczy sprawdzianów oraz zapowiedzianych kartkówek): 2 razy w semestrze (przy 2 godzinach w tygodniu), 1 raz w semestrze (przy 1godzinie w tygodniu)

 1. Uczeń może zgłosić brak zadania domowego. Za brak uczeń otrzymuje minus ( 3 minusy to ocena niedostateczna). Uczeń zobowiązany jest zaległe zadania uzupełnić. Nieprzygotowanie zgłaszamy zawsze na początku lekcji
 2. Uczeń ma możliwość wykonania zadania dodatkowego (o wadze 5) raz w semestrze – po wcześniejszym uzgodnieniu tematu z nauczycielem
 3. Uczeń zobowiązany jest do zachowania zeszytów z notatkami z lekcji (do czasu egzaminu gimnazjalnego) oraz założenia teczki, w której przechowywać będzie wszystkie(podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów) prace pisemne (kartkówki, testy, sprawdziany)
 4. Uczeń może uzyskać ocenę  dopuszczającą na koniec roku szkolnego, jeśli w II półroczu osiągnął średnią ważoną  nie niższą niż 1.75 i zaliczył w formie wskazanej przez nauczyciela  treści z I półrocza ( o ile miał na I półrocze ocenę niedostateczną)
 5. Uczeń, który opuścił więcej niż 50%lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu
 6. W sprawach nie objętych niniejszym systemem decyduje Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 

Kryteria oceniania na lekcjach języka polskiego

 

 1. Kontroli i ocenie podlega:
 • bieżące przygotowanie ucznia do lekcji: odpowiedzi ustne, kartkówki, odrabianie zadań domowych (pisemnych i ustnych)
 • znajomość lektur (przed omówieniem każdej lektury kartkówka sprawdzająca stopień przyswojenia treści utworu)
 • praca w grupach (rozwiązywanie zadań problemowych, realizacja projektów)
 • systematyczne przynoszenie pomocy potrzebnych podczas lekcji: zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podręczniki – za ich brak uczeń otrzymuje minusy
 • aktywność ucznia na lekcji – system plusów i minusów: za 6 plusów ocena cel., za 3 minusy ndst. Uczeń otrzymuje również minusy za brak zadania domowego (dwa razy w semestrze może skorzystać z nieprzygotowania).
 1. Nauczyciel, stawiając stopnie, stosuje system wag (każda kategoria ocen ma przypisaną wagę):

 

kategoria oceny waga
Sprawdzian (wiadomości, wypracowanie pisane w klasie), test 5
dłuższe wypowiedzi pisemne (rozprawka, charakterystyka, opowiadanie, reportaż, teksty użytkowe itp.) 5-2
laureat konkursu szkolnego 5
testy powtórkowe klasie III 5
kartkówka 4
odp. ustna 4
projekt 4
aktywność 2
zad. dom. 2
laureat olimpiady 10
laureat innych konkursów (np. Złota Żaba itp.) 6

 

 1. Uczeń może poprosić raz w semestrze o zadanie dodatkowe o wadze 5.
 2. Sprawdziany, testy zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane zgodnie z wso.
 3. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z j. polskiego (ma na to nie więcej niż 2 tygodnie – dokładny termin ustala z nauczycielem). Uczeń obowiązkowo poprawia ocenę niedostateczną z testu, sprawdzianu

(w ciągu tygodnia od otrzymania oceny niedostatecznej).

 1. Uczeń nieobecny ma obowiązek uzupełnić brakujące notatki, napisać zaległe prace i sprawdziany, termin uzgadnia z nauczycielem.
 2. Uczeń jest obowiązany przynosić terminowo dłuższe prace pisemne na ocenę. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
 3. Zeszyty z kl. I i II uczeń archiwizuje, będą potrzebne w klasie III do powtórek przed egzaminem, sprawdziany, wypracowania i kartkówki należy umieszczać w jednej teczce.

 

Muzyka

 1. Uczeń ma prawo być w semestrze raz nieprzygotowany do lekcji, ma prawo także dwa razy nie odrobić zadania domowego. Nieprzygotowanie do lekcji zgłasza nauczycielowi. Uczeń uzyskuje ocenę celującą za aktywność kiedy uzyska 3 plusy.
 2. Uczeń ma obowiązek napisać ( lub zaliczyć w formie ustnej)  w terminie dwóch tygodni po powrocie z choroby  sprawdzian i kartkówkę, jeśli był nieobecny. Jeśli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną.
 3. Poprawy ocen dokonuje się zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 4. Brak zeszytu nie jest zgłaszany nauczycielowi, lecz nie zwalnia ze sporządzania notatek w brudnopisie.
 5. W przypadku, gdy uczeń przy zadaniu domowym korzysta z różnych źródeł musi je umieścić w opisie bibliograficznym.
 6. Uczeń powinien być przygotowany z trzech ostatnich tematów lekcji.
 7. W związku ze specyfiką przedmiotu ocenia się głównie zaangażowanie ucznia, a na drugim miejscu jego uzdolnienia.
 8. Uczniowie reprezentujący swe uzdolnienia muzyczne na uroczystościach i imprezach szkolnych i reprezentujących szkołę otrzymują oceny celujące za aktywność.

 

Zasady oceniania – Etyka

 

 1. Uczeń jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w zajęciach w szkole i w miarę możliwości podczas wyjść poza nią.
 2. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem

wagowym, a oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym.

 1. Stopnie za aktywność mogą być wystawiane bezpośrednio po lekcji lub biorąc pod uwagę zachowanie/wypowiedzi z kilku zajęć.
 2. Uczeń ma 2 tygodnie od nieobecności podczas zajęć na nadrobienie braków.

 

 

 

Zasady oceniania – Zajęcia artystyczne Warsztat Sztuki Własnej

 

 1. Uczeń zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i przynoszenia potrzebnych materiałów (w przypadku trudności finansowych lub logistycznych z dotarciem do nich prawny opiekun ucznia zgłasza to nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć w formie wiadomości na Librusie. Trzy nieprzygotowania i każde następne oznaczają ocenę niedostateczną.
 2. Zaległą pracę uczeń dostarcza do ocenienia w terminie nie przekraczającym 2 tygodni lub uzgadnia inny termin z nauczycielem.
 3. Udział w proponowanych konkursach jest sposobem na zdobycie dodatkowych ocen.
 4. Nie ma możliwości poprawy ocen z prac oddanych po terminie.
 5. Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole systemem

wagowym, a oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym.

 1. Zaangażowanie i aktywność stanowią ważny element oceny za prace plastyczne wykonywane podczas lekcji.

 

Podstawowe wymagania edukacyjne na lekcjach języka niemieckiego w roku szkolnym 2016/2017

KLASA III (1 godz. tyg.)

 1. Uczeń zobowiązany jest prowadzić i posiadać na każdej lekcji zeszyt przedmiotowy/segregator,
  w którym umieszcza wszystkie karty pracy i materiały z lekcji. Grupy początkujące posiadają również podręcznik. 5-krotny brak zeszytu lub kserokopii skutkuje oceną niedostateczną wagi 1.
 2. Uczeń odpowiada za archiwizację swoich prac pisemnych w ciągu całego roku szkolnego!
 3. Uczeń ma prawo do 1 nieprzygotowania w ciągu semestru. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji. Kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.
 4. Uczniowie piszą kartkówki ( najczęściej co 3. lekcję z ostatniej partii materiału.), sprawdziany (zapowiedziane min. tydzień wcześniej, obejmujące materiał całego rozdziału/tematu/zagadnienia).
 5. Uczeń zobowiązany jest napisać zaległe kartkówki oraz sprawdziany i inne prace wskazane przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od dnia nieobecności, w przeciwnym razie uczeń otrzyma ocenę niedostateczną za tę formę pracy. Zaległości można nadrabiać wyłącznie na zajęciach dodatkowych – nigdy na lekcji!
 6. Każda ocena ze sprawdzianu lub kartkówki może być poprawiona (1 raz, po uzgodnieniu terminu).
 7. Uczeń może wykonać, uzgadniając temat z nauczycielem, jedną dodatkową pracę w semestrze wagi 5.
 8. Wpływ na ocenę ucznia mają również:

– aktywność na lekcji (6 plusów – ocena celująca , 3 minusy – ocena niedostateczna),

– wykonywanie prac dodatkowych, projektowych oraz domowych.

 1. Ocenie podlega znajomość i umiejętność zastosowania poznanego słownictwa, czytania, zrozumienia przerabianych tekstów i struktur gramatycznych oraz wypowiedzi ustne (komunikatywność).
 2. Minimalna ilość ocen w semestrze przy 1 godz. języka niemieckiego w tygodniu: 4

 

 

Podstawowe wymagania edukacyjne na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w roku szkolnym 2016/2017

 

 1. Uczeń zobowiązany jest prowadzić i posiadać na każdej lekcji zeszyt przedmiotowy.
 2. Zeszyt przedmiotowy odzwierciedla przebieg lekcji  i podlega ocenie (min.1 raz w semestrze).
 3. Uczeń odpowiada za archiwizację swoich prac pisanych w ciągu całego roku szkolnego!
 4. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem lekcji. Uczeń ma prawo do 1 nieprzygotowania w ciągu semestru. Kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.
 1. Uczeń zobowiązany jest napisać zaległe kartkówki i sprawdziany i inne prace wskazane przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od dnia nieobecności, w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną. Zaległości można nadrabiać wyłącznie na zajęciach dodatkowych – nigdy na lekcji!
 1. Każda ocena ze sprawdzianu może być poprawiona (1 raz, po uzgodnieniu terminu).
 2. Uczeń może wykonać, uzgadniając temat z nauczycielem, jedną dodatkową pracę w semestrze wagi 5.
 3. Wpływ na ocenę ucznia ma:

– aktywność na lekcji (6 plusów – ocena celująca , 3 minusy – ocena niedostateczna),

– wykonywanie prac dodatkowych, projektowych oraz domowych.

 1. Minimalna ilość ocen w semestrze przy 1 godz. w tygodniu: 4.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

 • Zimowa przerwa świąteczna –23-31.12.2016
 • Ferie zimowe01-12.02.2017
 • Wiosenna przerwa świąteczna –13-18.04.2017
 • Egzaminy gimnazjalne

Ferie letnie –

 

Wystawianie ocen:

oceny proponowane do 13.12.2016 , za I okres  do 12.01.2017

oceny proponowane do 15.05.2017, II okres do 14.06.2017,

Dni wolne po odpracowaniu:

2.05.2017-  odpracowujemy 3.09.2016

16.06.2017- odpracowujemy 22.04.2017

 

 

Dni wolne dla uczniów z puli  dyrektorskich

14.10.2016, 3 dni egzaminów gimnazjalnych

 

 

Tydzień wycieczek

22-26.05.2017

 

Rekolekcje szkolne:

19-21.12.2016

Bal gimnazjalny:

20.06.2017 lub 26.06.2017

 

Spotkania z rodzicami

 

Zebrania:

13.09.2016 – 17. 30 zebranie dla rodziców klas III – omówienie przygotowań do egzaminu gimnazjalnego, systemu powtórek

15.11.2016

4.04.2017

17.01.2017 – podanie ocen za I okres

 

Konsultacje:

11.10.2016

13.12.2016 – podanie ocen proponowanych

16.05.2017 (22.05) – podanie ocen proponowanych, zebranie dla rodziców klas II – procedury egzaminu,

Oświadczenie rodziców w przypadku zwolnienia lekarskiego z w-f owiadczenie_rodzicw

Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych zwolnienie_z_lekcji

Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia usprawiedliwienie_nieobecnosci